Skrzynki  na listy skrzynkipocztowe24.pl to często kwestia sporna. Nie ze względu na osoby, które czytają nie swoją korespondencję, ale z powodu kwestii ich własności. O ile na posesjach prywatnych sprawa ta jest bardzo prosta w rozstrzygnięciu, o tyle w blokach można mieć złudną wiedzę na temat ich własności, a także tego, kto za nie w rzeczywistości odpowiada.

 

Co zrobić, kiedy skrzynka pocztowa jest uszkodzona?

 

Wiele osób ma problem w związku z tym, kto odpowiada za naprawę skrzynek pocztowych w bloku. W przypadku, kiedy złamie się klucz, bądź skrzynka została uszkodzona, nie wiemy, do kogo się zgłosić z tymże problemem. Wszak skrzynki lokatorskie, tudzież skrzynki pocztowe wielorodzinne należą do spółdzielni, ale niejednokrotnie naprawa to już problem właściciela. Jak więc jest naprawdę?

Wielu uważa, że ustawa o skrzynkach pocztowych oraz o obowiązku naprawy ich nie precyzuje tejże kwestii. Jak się jednak okazuje, sprawa jest zgoła odmienna. Wystarczy bowiem spojrzeć na ustawę o prawie pocztowym, a ściślej – na punkt 34:
1. Właściciel lub współwłaściciele:
1) nieruchomości, której częścią składową jest budynek,
2) budynku stanowiącego odrębną nieruchomość
– są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.
5. Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie, jak również warunki dostępu dla operatorów, mając na uwadze zapewnienie:
1) bezpieczeństwa obrotu pocztowego;
2) powszechności i łatwości dostępu do oddawczych skrzynek pocztowych dla wszystkich operatorów […].

W tym więc rozumieniu, odpowiedzialność za skrzynki pocztowe modułowe spoczywa na zarządcy budynku.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *