Wartość firmy może zostać oszacowana na bazie różnych metod wyceny. Każda z nich rożni się podejściem do wartości przedsiębiorstwa. Jak wybiera się optymalne metody wyceny, na podstawie których można uzyskać precyzyjne wyniki?

Dzięki prowadzeniu wyceny przedsiębiorstw możliwe jest określenie, jaka jest ich wartość w jednostkach pieniężnych, przykładowo w złotym. Takie procedury prowadzone są obecnie w różnych celach – przy planowanych transakcjach kupna i sprzedaży firm, jako skutek postępowania upadłościowego czy też przy poszukiwaniu źródeł finansowania.

Aktualnie wycena przedsiębiorstwa wykonana może być wieloma różnymi metodami. Dobór odpowiedniej z nich najczęściej bazuje na celach prowadzenia wyceny.

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową

W tym przypadku najczęściej wykonuje się wycenę na potrzeby postępowań sądowych, ale również w branży audytorskiej, gry prowadzone są audyty przedsiębiorstw.

Prowadzone są metody wyceny:
• wartości księgowej
• wartości odtworzeniowej
• wartości likwidacyjnej

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Gdy wybierana jest wycena przedsiebiorstwa metodami porownawczymi, ma ona głównie na celu sprawdzenie wartości firmy na rynku niepublicznym, a także stosowana jest dla spółek akcyjnych.

Używana jest przy transakcjach kupna, sprzedaży firm, przy fuzjach, przejęciach, a także w celach inwestycyjnych.

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową

Do tej kategorii zaliczają się również różne metody, w tym metoda DCF – zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Z metod dochodowych korzysta się głównie wtedy, gdy mają one na celu określenie wartości firmy na czas przejęć, fuzji, w przypadku spółek akcyjnych notowanych na giełdach. Takie metody stosowane są także jako dodatkowe, by potwierdzić uzyskane wyniki innymi typami metod.

Źródło: https://wycenadcf.pl/wycena-przedsiebiorstwa-metodami-porownawczymi/

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *